Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Landelijke Rijvereniging en Ponyclub `De Glasstadruiters´[1]

BESTUUR

 1. De contactgegevens van de huidige bestuursleden staan vermeld op de website van de vereniging .

LEDEN

 1. Indien je eerst lid was van een andere rijvereniging, verzoeken wij je om daar alle nog openstaande facturen direct te betalen, zodat wij je zonder problemen kunnen inschrijven.
 2. De vereniging kent de volgende soorten lidmaatschap:
  1. Lessende leden - worden via de vereniging aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfedera­tie (KNHS) en nemen deel aan de groepslessen (ca. 45 x per jaar) in de buitenrijbak op Loosdorp 36 te Leerdam. In­deling geschiedt in overleg met het bestuur en instructrice(s) op basis van niveau en groepsgrootte van de les­sen. De leeftijd van het lid bepaalt of men ‘Lessend Lid Paard’ (18+) of ‘Lessend Lid Pony’ (tot 18 jaar) is. Zie ook art. 17.
  2. Niet-lessende KNHS-leden – volgen geen groepslessen, maar worden wel als lid van de vereniging aangemeld bij de KNHS. Deze leden mo­gen meedoen aan alle activi­teiten en (onderlinge) wedstrijden, georganiseerd door de Glasstadruiters. Zie ook art. 16 (aanvraag Startpas).
  3. Donateurs– zijn niet aangemeld bij de KNHS en hebben geen stemrecht bij de Alge­mene Le­denvergadering maar steunen de vereniging financieel en mogen wel deelnemen aan activiteiten + on­der­linge wedstrijden.
 3. Niet-lessende KNHS-leden kunnen gedurende het gehele jaar een verzoek indienen om Lessend Lid te worden. Dit dient vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Zodra je ingedeeld bent in één van de groepslessen, ben je contributie als Lessend Lid Paard of Lessend Lid Pony verschuldigd. Reeds betaalde contribu­tie als Niet-lessend KNHS lid voor het lopende kalenderjaar wordt verrekend.
 4. Lessende leden kunnen per halfjaar overstappen naar een Niet-lessend KNHS lidmaatschap. Een verzoek hiertoe moet viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ingediend worden uiterlijk vóór 1 juni ofwel vóór 1 december. De wijziging gaat dan met in­gang van het daaropvolgende halfjaar in, inclusief de verschuldigde contributie als “Niet lessend KNHS lid”.
 5. Alle leden dienen de vereniging onmiddellijk in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen in hun adres, telefoonnum­mer of email, of bijv. het opzeggen van een startpas, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AANVANG EN BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap van de vereniging start op de 1e dag van de maand, volgend op de ontvangstdatum van het inschrijf­formulier. De secretaris zal de ingangsdatum van het lidmaatschap bevestigen per email.
 2. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt op 31 december van het jaar waarin het lid zich heeft afgemeld met inacht­neming van de uiterste opzegtermijn, zoals vermeld in lid 9 en 10 . Zonder opzegging wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging, ongeacht het soort lid, dient schriftelijk te gebeuren bij de secreta­ris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.uiterlijk vóór 15 november van het lopende jaar. Bij opzegging gedurende het lo­pende kalenderjaar is er geen recht op restitutie of verrekening van reeds betaalde contributiebedragen.
 4. Lessende Leden kunnen hun lidmaatschap van de vereniging ook tijdens het eerste halfjaar opzeggen, mits dat schrifte­lijk wordt gedaan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 1 juni. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt in dat ge­val op 1 juli van dat kalenderjaar. Er is dan voor het 2e halfjaar geen contributie meer verschuldigd. Let wel: de lo­pende registratie bij de KNHS geldt echter voor een heel kalenderjaar en de afmelding bij de KNHS eindigt dus pas op 31 december van dat jaar. De afdrachtskosten KNHS blijven gedurende dat kalenderjaar verschuldigd.
 5. Voor Lessende en Niet-lessende KNHS-leden, die hun lidmaatschap bij de vereniging schriftelijk op tijd hebben opge­zegd, verzorgt het verenigingsbestuur de afmelding bij de KNHS. Als wij de opzegging niet vóór 15 november van het lopende jaar hebben ontvangen en daardoor de noodzakelijke afmelding bij de KNHS niet op tijd hebben kunnen verwerken, worden de afdrachtskosten, die de KNHS voor het lidmaatschap voor het daarop volgende jaar weer bij de vereniging in rekening brengt, doorbelast.

VERENIGINGSCONTRIBUTIE / TARIEVEN KNHS / STARTPAS

 1. De verenigingscontributie en donateursgelden worden door de penningmeester bij de leden in reke­ning gebracht. De factuur wordt verstuurd via de mail. Voor de jaarlijkse tarieven zie:
 2. De jaarlijks verschuldigde verenigingscontributie voor Lessende Leden Paard en Lessende Leden Pony wordt in 2 delen in rekening gebracht: de eerste helft in januari en de tweede helft in juli.

Niet-lessende KNHS-leden en donateurs krijgen in januari één rekening voor de jaarlijks verschuldigde contributie resp. donateursgeld.

 1. De jaarlijkse KNHS-afdrachtskosten voor alle aangemelde KNHS-leden, vermeld in lid 3.a. en 3.b., wor­den in één keer in januari, tegelijk met de voor dat lid verschul­digde verenigingscontributie, in rekening gebracht.
 2. Alle KNHS-leden ontvangen als onderdeel van hun lidmaatschap 4 x per jaar gratis het sportmagazine ‘Paard&Sport’.
 3. Lessende en Niet-lessende KNHS-leden kunnen desgewenst zelf via de webpagina “Mijn KNHS” een Startpas aanvra­gen om deel te nemen aan officiële KNHS-wed­strijden. De kosten voor een persoonlijke startpas worden door de KNHS rechtstreeks bij deze leden in re­kening gebracht. Deze lopen dus niet via de vereniging.
 4. Wordt een Lessend Lid Pony in de loop van een kalenderjaar 18, dan blijft de contributie gedurende dat jaar gehandhaafd. Vanaf 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar wordt de contributie verhoogd naar Lessend Lid Paard.
 5. Alle leden dienen hun contributie, donateursgeld en eventuele bijkomende KNHS-kosten binnen 30 dagen na factuurda­tum te voldoen. Bij verzuim volgt een herinnering en vervolgens een aanmaning + administra­tiekosten. Indien wij na een tweede aanma­ning nog geen betaling hebben ontvangen, is het bestuur gerechtigd een sanctie op te leggen. Voor KNHS-leden kan dit in de vorm van een schorsing of royement via de KNHS. Het lid kan dan op non-actief worden gesteld en mag niet meer deelnemen aan de lessen of wedstrijden. Over het verschul­digde bedrag wordt tevens de wettelijke rente in rekening gebracht.

GROEPSLESSEN

 1. Groepslessen vinden wekelijks plaats op maandagavond in de buitenrijbak op het terrein (Loosdorp 36) te Leerdam en duren 3 kwartier. Ze worden gegeven door een gediplo­meerde instructrice die door de vereniging is aangesteld.
 2. Bij verhindering dient men zich uiterlijk vóór 13.00 uur op de dag van de les af te melden in de groepsapp.
 3. Er worden ca. 45 groepslessen per jaar gegeven. Er is geen les als een maandagavond samenvalt met een nationale feestdag en op de maandagavond tussen Kerstmis en Oud & Nieuw.

Een groepsles kan op aangeven van het bestuur worden afgezegd als gevolg van onverwachte omstandigheden (bijv. langdurige regenval). Dit wordt dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk om 15.00 uur op de lesdag zelf aan de leden kenbaar gemaakt via whatsapp. Restitutie van reeds betaalde contri­butie is niet van toepassing in deze gevallen.

Als er langdurig in de buitenbak geen les gegeven kan worden, zal het bestuur proberen een alterna­tieve (binnen-) locatie te vinden. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt.

 1. Alle leden dienen zich op het terrein waar de lessen worden gegeven correct te gedragen en geen overlast te veroorza­ken voor de bewoners of andere rui­ters / amazo­nes.
 2. Mensen die lid willen worden, kunnen zonder kosten twee aaneengesloten groepslessen bijwonen als proef.
 3. Alle leden die met een eigen paard of pony het verenigingsterrein betreden, dienen aan te tonen dat hun paard of pony voldoende en tijdig is ingeënt tegen influenza. Hiertoe dienen leden op verzoek van de vereniging het paspoort van hun paard of pony met de aftekening van de dierenarts te tonen.
 4. Leden dienen tijdig aanwezig te zijn voor de groepsles, zodat deze op tijd kan beginnen. Als er nog een andere les bezig is, dient u te wachten tot u goedkeuring krijgt van de instructrice om met paard of pony de rij­bak te betre­den. Maximaal 5 minuten vóór aanvang van de les mag er ingestapt worden in de rijbak en na de les maximaal 5 minuten uitstappen. Je dient hierbij de andere lessende ruiters / amazones niet te hinderen. Bij springles­sen mag er in de rijbak niet in- of uitgestapt worden. Na de les en het uitstappen dien je de rijbak zo spoe­dig mogelijk te verlaten.
 5. Indien paard of pony in de rijbak mest, verzoeken wij je dit direct zelf op te ruimen of iemand te vragen dat te doen.
 6. Tijdens het rijden op het terrein van LR & PC De Glasstadruiters is het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap en rijlaarzen, chaps of jodphur verplicht. Een bodyprotector wordt aanbevolen bij de springlessen.
 7. Het volgen van de lessen is op eigen risico. Bij een ongeval kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
 8. Indien je door persoonlijke omstandigheden niet kunt deelnemen aan één of meerdere groeplessen als gevolg van ziekte, blessu­res of anders­zins van paard / pony, is dit voor eigen risico en rekening. Geen deelname aan de lessen geeft geen recht op resti­tutie van reeds betaalde contributiebedragen.

OVERIG

 1. Ieder Lessend lid en Niet-lessend KNHS-lid met een startpas is verplicht om één keer per jaar aan een verkoopactie mee te doen om de clubkas te steunen en hiermee de contributie zo laag mogelijk te houden. Uiteraard mogen Niet-lessende KNHS-leden zonder startpas zich hiervoor ook opgeven.
 2. Het wordt erg op prijs gesteld als leden zich actief inzetten bij wedstrijden en meehelpen bij de diverse activiteiten van de vereniging.
 3. Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden. Ieder Lessend Lid en Niet-lessend KNHS-lid wordt geacht hierbij aanwezig te zijn en heeft stemrecht. Leden, die nog geen 18 jaar zijn, kunnen zich laten vertegenwoordigen door één van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
 4. Met ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord dat we je gegevens in onze database opnemen en doorgeven aan de KNHS. Rijdende leden worden na akkoord toegevoegd aan de groepsapp van de lessen. Je gegevens worden verder alleen gedeeld met het bestuur en niet gedeeld met derden.

Voor alle actuele informatie: zie de website van LR & PC De Glasstadruiters http://www.glasstadruiters.nl/

 


 

Onze sponsoren

 • dejong 2 Custom
 • logo van leeuwen Custom
 • hartog riet Custom • van eijck Custom
 • hartog kantoormeubelen
 • Klok
 • Printpro Custom
 • Loonbedrijf Smits Custom
 • Accon
 • Erik t Lam
 • Boval Custom
 • Intercamping logo Custom
 • het westen
 • BQS Custom
 • Van kekum loonbedrijf Custom
 • BenG
 • Beijnum
 • Logo-sb
 • P. de Groot Custom
 • T. Bron Custom
 • kool wagens

 • esman Custom
 • RIETVELD LOGO Custom
 • sterk buiteninrichting
 • Weerschild Custom
 • eff anders Custom
 • logo Elar 2014 Custom
 • Gijs Gerritsen Custom
 • perry t Lam Custom
 • de with Custom
 • Diks Custom
 • van Dijk Custom
 • Weverwijk containers Custom
 • Stijsiger
 • wiggen Custom
 • Jos de Jong
 • Ria Grafisch ontwerp
 • keppel Custom
 • A.H. den Hartog grondverzet Custom


 • benschop Omgezet Custom
 • Bercon Custom
 • Span Moorkoppen
 • Garage-Dijkers
 • Fam. Zijderveld Custom
 • Stabon Custom
 • Looijen Custom
 • landhuis Custom
 • steenplaza Custom
 • Logo DenBraber Custom
 • Beco Custom


 • blitterswijk Custom
 • gerritsen logo v5 Large Custom
 • sterk deur en techniek
 • wakkermans2 
 • Hamoen Custom
 • Gleis Custom
 • Havelaar Custom
 • t van vuren Custom
 • UnivZ FC Custom
 • hans-kroezen
 • jukebox Gallery Custom
 • van der Wal Custom
 • R B
 • Henk van Bruggen Custom
 • Willem's Hoeve, Hofkampseweg 1a, Buren
 • G&J van Leeuwen BV, Kolkweg 1, Bruchem, www.gjvanleeuwen.nl
 • Den Hartog Riet, Leerbroekseweg 27, Leerbroek, www.hartogriet.nl
 • Van Eijck Autoschade, Meinte 20, Beesd, 0625007580
 • Den Hartog Kantoormeubelen, Diefdijk 9, Everdingen, 0345-641021
 • Grand café, Restaurant en Partycentrum De Klok, Molenstraat 117, Kinderdijk, www.deklok.com
 • PrintPro, Dr Reilinghplein 8, Leerdam, www.printproleerdam.nl
 • Loonbedrijf Smits, Hoogeind 26a, Leerdam, 0345-599897
 • Accon AVM, Pfinztalstraat 32, Leerdam, 0345-611844, https://acconavm.nl/contact/leerdam/
 • Erik 't Lam, Dorpsweg 100A, Hoornaar, https://www.eriktlam.nl/
 • Boval, Zadelmakerstraat 140, Velserbroek, 023-5201030, www.boval.nl
 • Intercamping, Breezijde 25, Nieuwland, 0183-352430, www.intercamping.nl
 • Tuincentrum Het Westen, Laantje van Van Iperen 30, Leerdam, https://www.tuincentrumhetwesten.nl/
 • BQS b.v, Grote Brugse Grintweg 2, Zoelen, 0345-682439
 • Loon- en verhuurbedrijf Van Kekem, Weverwijk 15A, Leerbroek, 0183-353164
 • Bouwbedrijf BGBouw, Novy Borstraat 24, Leerdam,0345-631651, http://www.bgbouw.com/
 • T. van Beijnum Loon- en Verhuurbedrijf, Middenpolderweg 23A, http://www.tvanbeijnum.nl/
 • Stemid, Poppenbouwing 10, Geldermalsen, www.stemidbouwstoffen.nl
 • De Groot Diervoeders, Recht van Ter Leede 12a, Leerdam, 0345-617844
 • Bron Schildersbedrijf, Zuiderlingedijk 127, Spijk, 0183-512902
 • A. Kool Marathonwagens, Overheicop 1A, Schoonrewoerd, http://www.koolmarathonwagens.nl/
 • Esman hoveniersbedrijf, Schaikseweg 50, Leerdam, 0345-632275, www.esmanhoveniers.nl
 • Hans Rietveld agragisch advies, Energieweg 4-A, Meerkerk, 0183-351000, www.hansrietveldagragischadvies.nl
 • Sterk Buiteninrichting, Kerkeland 9, Schoonrewoerd, 06-34718733, http://www.sterkbuiteninrichting.nl/
 • Weerschild, Lexmondsestraatweg 5, Vianen, 0347-320701, https://weerschild.nl/
 • Effe Anders, Vlietskant 18, Leerdam, www.effeandersleerdam.nl
 • Elar Lexmond, Nieuwe Rijksweg 142, Lexmond, 0347-341577, www.elarlexmond.nl
 • Loon- en aannemingsbedrijf Gijs Gerritsen VOF, Loosdorp 36, Leerdam, 0345-616340
 • Perry 't Lam B.V., Middelkoop 45, Leerbroek, 0345-599204, www.perrytlam.nl
 • De With landbouw mechanisatie bedrijf, Hoogeind 28-B, Leerdam, 0345-617323, www.lmbdewith.nl
 • A.S.J. Diks Assurantiekantoor, Middenstraat 9, Beesd, 0345-681512, www.assurantiekantoordiks.nl
 • van Dijk verhuur-loon bedrijf, Diefdijk 16, Everdingen, 0345-642150, www.loonbedrijfvandijk.nl
 • Weverwijk transport, container & afvalverwerking, Diefdijk 30, Schoonrewoerd, 0345-641266, www.afvalcontainers.nu
 • Stijsiger TImmer- en renovatiebedrijf, Recht van ter Leede 12, Leerdam
 • Bouwbedrijf Van Wiggen, Lexmondsestraatweg 5, Vianen, 0347-371593, www.wiggen.nl
 • Jos de Jong Installaties, Overheicop 15, Leerdam
 • Ria Grafisch Ontwerp, Hoogeind 5, Leerdam, 06-55502591, www.riagrafischontwerp.nl
 • Bouwbedrijf Keppel, Lingedijk 165, Oosterwijk, 0345-682799, www.bouwbedrijfkeppel.nl
 • A.H. den Hartog & Zn. B.V., Overheicop 3, Leerdam, 0345-641272, www.ahdenhartog.nl
 • Benschop Speelplezier, Smalzijde 25B, Nieuwland, https://www.benspelen.nl/
 • Bercon, Wethouder van Bremenweg 20, Beesd, 0345-681812, www.berconbv.nl
 • Het Span Moorkoppen, Nieuwstraat 61, Leerdam
 • Garage Dijkers, Zijlkade 24B, Nieuwland, http://www.garagedijkers.nl/
 • Bezoekboerderij "Het Achterhuis", Hoogeind 20a, Leerdam, 0345-619887, www.bezoekboerderij.nl
 • StaBoN, Geer 33, Nieuwland, www.stabon.nl
 • Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud, Burgemeester Vonklaan 9, Spijk, www.looijenschilderwerken.nl
 • Landhuis, Kanaaldijk 12, Leerbroek, 0183-353699, www.land-huis.nl
 • Steenplaza Lexmond, Nieuwe rijksweg 130, Lexmond, 0347-342150, www.fransdebruyn.nl
 • Den Braber zonwering, Hoogeind 14, Leerdam, 0345-618436, www.denbraberzonwering.nl
 • Beco, Industrieterrein "De Biezen", De Limiet 18, Vianen, 0347-323100, www.beco-vianen.nl
 • Blitterswijk Suzuki, Dorpsstraat 55, Schoonrewoerd, 0345-641263, www.blitterswijksuzuki.nl
 • Gerritsen Loon en Aannemingsbedrijf
 • Sterk Deur en Techniek, Parmentierstraat 7, Leerdam, www.sterktechniek.nl
 • Wakkermans
 • Hamoen L.M.B., Industrieweg 7, Ameide, 0183-601307, www.hamoen-tractoren.nl
 • Arnold Gleis, Raadhuisstraat 56, Leerbroek, 06-12604358
 • Havelaar BV, Techniekweg 4, Leerdam, 0345-613300, www.havelaarbv.nl
 • Afbouwbedrijf T. van Vuren, Hoogeind 3, Leerdam, 0645596149
 • Univé, Raadhuisplein 2, Leerbroek, 0345-620062. www.unive.nl
 • Loodgieters- en verwarmingsbedrijf Hans Kroezen, Voorstraat 91, Beesd, https://www.hanskroezen.nl/
 • Jukebox Gallery B.V., Gildenstraat 32, Leerdam, 0345-511990, www.jukeboxgallery.com
 • Van der Wal Interieur-adviseurs, Techniekweg 8, Leerdam, 0345-630459, www.vanderwalinterieurs.nl
 • R&B Civiel- en Cultuurtechniek, Ravenswaaijsesteeg 18A, Ravenswaaij, http://www.renbcct.nl/
 • Tweewielcentrum Henk van Bruggen, Rhenoyseweg 48, Rhenoy, 0345-681281, www.henkvanbruggen.nl