Huishoudelijk reglement

BESTUUR

1. De contactgegevensvan de huidige bestuursleden staan vermeld op de website van de vereniging. www.glasstadruiters.nl\Vereniging\Bestuur.

LEDEN

2. Indien u eerst lid was van een andere rijvereniging, verzoeken wij u om daar alle nog openstaande facturen direct te betalen, zodat wij u zonder problemen kunnen inschrijven.

3. De vereniging kent de volgende soorten lidmaatschap:

a. Lessende leden - worden via de vereniging aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfedera­tie (KNHS) en nemen deel aan de groepslessen (ca. 45 x per jaar) in de buitenrijbak op Loosdorp 36 te Leerdam. In­deling geschiedt in overleg met het bestuur en instructrice(s) op basis van niveau en groepsgrootte van de les­sen. De leeftijd van het lid bepaalt of men 'Lessend Lid Paard' (18+) of 'Lessend Lid Pony' (tot 18 jaar) is. Zie ook art. 17. b. Niet-lessende KNHS-leden – volgen geen groepslessen, maar worden wel als lid van de vereniging aangemeld bij de KNHS. Deze leden mo­gen meedoen aan alle activi­teiten en (onderlinge) wedstrijden georganiseerd door de Glasstadruiters. Zie ook art. 16 (aanvraag startpas).

c. Donateurs
– zijn niet aangemeld bij de KNHS en hebben geen stemrecht bij de Alge­mene Le­denvergadering maar steunen de vereniging financieel en mogen wel deelnemen aan activiteiten + on­der­linge wedstrijden.

4. Niet-lessende KNHS-leden kunnen gedurende het gehele jaar een verzoek indienen om Lessend Lid te worden. Dit dient vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Zodra u ingedeeld bent in één van de groepslessen, bent u contributie als Lessend Lid Paard of Lessend Lid Pony verschuldigd. Reeds betaalde contribu­tie als Niet-lessend KNHS lid voor het lopende kalenderjaar wordt verrekend.

5. Lessende leden kunnen per halfjaar overstappen naar een Niet-lessend KNHS lidmaatschap. Een verzoek hiertoe moet via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ingediend worden uiterlijk vóór 1 juni ofwel vóór 1 december. De wijziging gaat dan met
in­gang van het daaropvolgende halfjaar in, inclusief de verschuldigde contributie als "Niet lessend KNHS lid".

6. Alle leden dienen de vereniging onmiddellijk in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen in hun adres, telefoonnum­mer of email, of bijv. het opzeggen van een startpas, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AANVANG EN BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

7. Het lidmaatschap van de vereniging start op de 1e dag van de maand, volgend op de ontvangstdatum van uw inschrijf­formulier. De secretaris zal de ingangsdatum van uw lidmaatschap bevestigen per email.

8. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt op 31 december van het jaar waarin het lid zich heeft afgemeld met inacht­neming van de uiterste opzegtermijn, zoals vermeld in lid 9 en 10 . Zonder opzegging wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

9. Opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging, ongeacht het soort lid, dient schriftelijk te gebeuren bij de secreta­ris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uiterlijk vóór 15 november van het lopende jaar. Bij opzegging gedurende het lo­pende kalenderjaar is er geen recht op restitutie of verrekening van reeds betaalde contributiebedragen.

10. Lessende Leden kunnen hun lidmaatschap van de vereniging ook tijdens het eerste halfjaar opzeggen, mits dat schrifte­lijk wordt gedaan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 1 juni.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt in dat ge­val op 1 juli van dat kalenderjaar. Er is dan voor het 2e halfjaar geen contributie meer verschuldigd. Let wel: de lo­pende registratie bij de KNHS geldt echter voor een heel kalenderjaar en de afmelding bij de KNHS eindigt dus pas op 31 december van dat jaar. De afdrachtskosten KNHS blijven dus gedurende dat kalenderjaar verschuldigd.

11. Voor Lessende en Niet-lessende KNHS-leden, die hun lidmaatschap bij de vereniging schriftelijk op tijd hebben opge­zegd, verzorgt het verenigingsbestuur de afmelding bij de KNHS. Als wij uw opzegging niet vóór 15 november van het lopende jaar hebben ontvangen en daardoor de noodzakelijke afmelding bij de KNHS niet op tijd hebben kunnen verwerken, worden de afdrachtskosten, die de KNHS voor uw lidmaatschap voor het daarop volgende jaar weer bij de vereniging in rekening brengt, aan u doorbelast.

VERENIGINGSCONTRIBUTIE / TARIEVEN KNHS / STARTPAS

12. De verenigingscontributie en donateursgelden worden door de penningmeester vooraf bij de leden in reke­ning gebracht. Voor de jaarlijkse tarieven zie: www.glasstadruiters.nl/vereniging/lidmaatschap

13. De jaarlijks verschuldigde verenigingscontributie voor Lessende Leden Paard en Lessende Leden Pony wordt in 2 delen aan hen in rekening gebracht: de eerste helft in januari en de tweede helft in juli.

Niet-lessende KNHS-leden en donateurs krijgen in januari één rekening voor de jaarlijks verschuldigde contributie resp. donateursgeld.

14. De jaarlijkse KNHS-afdrachtskosten voor alle aangemelde KNHS-leden, vermeld in lid 3.a. en 3.b., wor­den in één keer in januari, tegelijk met de voor dat lid verschul­digde verenigingscontributie, in rekening gebracht.

15. Alle KNHS-leden ontvangen als onderdeel van hun lidmaatschap 4 x per jaar gratis het sportmagazine 'Paard&Sport'.

16. Lessende en Niet-lessende KNHS-leden kunnen desgewenst zelf via de webpagina "Mijn KNHS" een startpas aanvra­gen om deel te nemen aan officiële KNHS-wed­strijden. De kosten voor een persoonlijke startpas worden door de KNHS rechtstreeks bij deze leden in re­kening
gebracht. Deze lopen dus niet via de vereniging.

17. Wordt een Lessend Lid Pony in de loop van een kalenderjaar 18, dan blijft de respectieve contributie gedurende dat jaar gehandhaafd. Vanaf 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar wordt de contributie verhoogd naar Lessend Lid Paard.

18. Alle leden dienen hun contributie, donateursgeld en eventuele bijkomende KNHS-kosten binnen 30 dagen na factuurda­tum te voldoen. Ver­zuimt u dit, dan ontvangt u een herinnering en vervolgens een aanmaning + administra­tiekosten. Indien wij na een tweede aanma­ning nog geen betaling van u ontvangen hebben, is het bestuur gerechtigd een sanctie op te leggen. Voor KNHS-leden kan dit in de vorm van een schorsing of royement via de KNHS. U kunt dan op non-actief worden gesteld en mag niet meer deelnemen aan de lessen of wedstrijden. Over het verschul­digde bedrag wordt tevens de wettelijke rente in rekening gebracht.

GROEPSLESSEN

19. Groepslessen vinden in principe wekelijks plaats op maandagavond in de buitenrijbak op het terrein te Loosdorp 36 te Leerdam en duren 3 kwartier. Ze worden gegeven door gediplo­meerde instructrices die door de vereniging zijn aangesteld.

20. Indien u verhinderd bent bij de groepsles aanwezig te zijn, dient u zich uiterlijk vóór 13.00 uur op de dag van de les af te melden bij Maja Gerritsen (tel. 06-22901910) of bij één van de andere bestuursleden.

21. Er worden ca. 45 groepslessen per jaar gegeven. Er is geen les als een maandagavond samenvalt met een nationale feestdag en op de maandagavond tussen Kerstmis en Oud & Nieuw.

Een groepsles kan op aangeven van het bestuur worden afgezegd als gevolg van onverwachte omstandigheden (bijv. langdurige regenval). Dit wordt dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk om 15.00 uur op de lesdag zelf aan de leden kenbaar gemaakt via sms of whatsapp + vermelding op de website of Facebook. Restitutie van reeds betaalde contri­butie is niet van toepassing in deze gevallen.

Als er langdurig in de buitenbak geen les gegeven kan worden, zal het bestuur proberen een alterna­tieve (binnen-) locatie te vinden. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt.

22. Alle leden dienen zich op dit terrein waar de lessen worden gegeven correct te gedragen en geen overlast te veroorza­ken voor de bewoners of andere rui­ters / amazo­nes.

23. Mensen die lid willen worden, kunnen zonder kosten twee aaneengesloten groepslessen bijwonen als proef.

24. Alle leden die met een eigen paard of pony het verenigingsterrein betreden, dienen aan te tonen dat hun paard of pony voldoende en tijdig is ingeënt tegen influenza. Hiertoe dienen leden op verzoek van de vereniging het paspoort van hun paard of pony met de aftekening van de dierenarts te tonen.

25. Leden dienen tijdig aanwezig te zijn voor de groepsles zodat deze op tijd kan beginnen. Als er nog een andere les bezig is, dient u te wachten tot u goedkeuring krijgt van de instructeur/instructrice om met uw paard of pony de rij­bak te betre­den. Maximaal 5 minuten vóór aanvang van de les mag er ingestapt worden in de rijbak en na de les maximaal 5 minuten uitstappen. U dient hierbij de andere lessende ruiters / amazones niet te hinderen. Bij springles­sen mag er in de rijbak niet in- of uitgestapt worden. Na de les en het uitstappen dient u de rijbak zo spoe­dig mogelijk te verlaten.

26. Indien uw paard of pony in de rijbak mest, verzoeken wij u dit direct zelf op te ruimen of iemand te vragen dat voor u te doen.

27. Tijdens het rijden op het terrein van LR & PC De Glasstadruiters is het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap en rijlaarzen, chaps of jodphur verplicht. Een bodyprotector wordt aanbevolen.

28. Het volgen van de lessen is op eigen risico. Bij een ongeval kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

29. Indien u door persoonlijke omstandigheden niet kunt deelnemen aan één of meerdere groeplessen als gevolg van ziekte, blessu­res of anders­zins van u of uw paard / pony, is dit voor uw eigen risico en rekening. Geen deelname aan de lessen op eigen verzoek geeft geen recht op resti­tutie van reeds betaalde contributiebedragen.

OVERIG

30. Ieder Lessend lid en Niet-lessend KNHS-lid met een startpas is verplicht om één keer per jaar aan een verkoopactie mee te doen om de clubkas te steunen en hiermee de contributie zo laag mogelijk te houden. Uiteraard mogen Niet-lessende KNHS-leden zonder startpas zich hiervoor ook opgeven.

31. Het wordt erg op prijs gesteld als leden zich actief inzetten bij wedstrijden en meehelpen bij de diverse activiteiten van de vereniging.

32. Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden. Ieder Lessend Lid en Niet-lessend KNHS-lid wordt geacht hierbij aanwezig te zijn en heeft stemrecht. Leden, die nog geen 18 jaar zijn, kunnen zich laten vertegenwoordigen door één van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Voor alle actuele informatie: zie de website van LR & PC De Glasstadruiters http://www.glasstadruiters.nl/

Belangrijke email adressen en telefoonnummers:
Voorzitter (Maja Gerritsen)Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-22901910
Secretaris (Cynthia van Rossem): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-49034337
Penningmeester (Marja Schmaal)Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0345-599177
Wedstrijdsecretariaat (Marga Gerritsen): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-13452145
Onderlinge wedstrijden (Eveline v. Zandwijk) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-18475429
Activiteiten Commissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website (Leontine Verhoeks): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze sponsoren

 • freework Custom
 • van der Wal Custom
 • de vaal logo 1 Custom-002
 • P. de Groot Custom
 • UnivZ FC Custom
 • Printpro Custom
 • Verboekend Custom
 • eff anders Custom
 • thumbnail maresa-logo
 • Van kekum loonbedrijf Custom
 • Diks Custom
 • BQS Custom
 • Gleis Custom
 • Henk van Bruggen Custom
 • Bercon Custom
 • de with Custom
 • Logo DenBraber Custom
 • landhuis Custom
 • logo van leeuwen Custom
 • Hamoen Custom
 • van noord Custom
 • Gijs Gerritsen Custom
 • van Dijk Custom
 • van steenis Custom
 • logo Elar 2014 Custom
 • Intercamping logo Custom
 • thumbnail glasstadruiters-Ria
 • T. Bron Custom
 • Fam. Zijderveld Custom
 • Span Moorkoppen
 • Looijen Custom
 • Beco Custom
 • keppel Custom
 • Weverwijk containers Custom
 • Boval Custom
 • dejong 2 Custom
 • t van vuren Custom
 • christel clean


 • blitterswijk Custom
 • Loonbedrijf Smits Custom
 • wiggen Custom
 • A.H. den Hartog grondverzet Custom
 • Havelaar Custom
 • perry t Lam Custom
 • benschop Omgezet Custom • van eijck Custom
 • steenplaza Custom
 • hartog riet Custom
 • logo stift Custom
 • jukebox Gallery Custom
 • VanBoven kunststoffen cmyk Custom


 • esman Custom
 • Weerschild Custom
 • sterk deur en techniek
 • gerritsen logo v5 Large Custom
 • RIETVELD LOGO Custom
 • Stabon Custom
 • Freework, Dokter Reilinghplein 8, 4141 DB Leerdam, 0345-633146, www.freework.nl
 • Van der Wal Interieur-adviseurs, Techniekweg 8, 4143 HV Leerdam, 0345-630459, www.vanderwalinterieurs.nl
 • M. de Vaal, Koningin Wilhelminastraat 5, 4145 KG Schoonrewoerd, 06-22913390
 • De Groot Diervoeders, Recht van Ter Leede 12a, 4143 LP Leerdam, 0345-617844
 • Univé, Raadhuisplein 2, 4245 KJ Leerbroek, 0345-620062. www.unive.nl
 • Witgoed service Verboekend, Hoogeind 32, 4143 LZ Leerdam, 06-22909262, www.witgoed-service-verboekend.nl
 • Effe Anders Leerdam
 • Maresa, Prinses Amaliastraat 1A, 4145 KX Schoonrewoerd, www maresahaarenzo.nl
 • Loon- en verhuurbedrijf Van Kekum, Weverwijk 15, 4245 KW, Leerbroek, 0183-353164
 • A.S.J. Diks Assurantiekantoor, Middenstraat 9, 4153 AB Beesd, 0345-681512, www.assurantiekantoordiks.nl
 • BQS b.v, Achterdijk 64, 4243 TM Leerdam, 0345-682439
 • Arnold GleisA, Raadhuisstraat 56, 4245 KG Leerbroek, 06-12604358
 • Tweewielcentrum Henk van Bruggen, Rhenoyseweg 48, 4152 EL Rhenoy, 0345-681281, www.henkvanbruggen.nl
 • Bercon, Wethouder van Bremenweg 20, 4153 XH Beesd, 0345-681812, www.berconbv.nl
 • De With landbouw mechanisatie bedrijf, Hoogeind 28-B, 4143 LX Leerdam, 0345-617323, www.lmbdewith.nl
 • Den Braber zonwering, Hoogeind 14, 4143 LX Leerdam, 0345-618436, www.denbraberzonwering.nl
 • Landhuis, Kanaaldijk 12, 4245 TX Leerbroek, 0183-353699, www.land-huis.nl
 • G&J van Leeuwen BV, Kolkweg 1, 5314 LN Bruchem, www.gjvanleeuwen.nl
 • Hamoen L.M.B., Industrieweg 7, 4233 GA Ameide, 0183-601307, www.hamoen-tractoren.nl
 • Van Noord accountants en belastingadviseurs, Pfinztalstraat 32, 4143 JB Leerdam, 0345-611844, www.vannoord.nl/vannoord-leerdam.html
 • Loon- en aannemingsbedrijf Gijs Gerritsen VOF, Loosdorp 36, 4143 LV Leerdam, 0345-616340
 • van Dijk verhuur-loon bedrijf, Diefdijk 16, 4121 KN Everdingen, 0345-642150, www.loonbedrijfvandijk.nl
 • Schilderen/glas in lood, Bert van Steenis, Molenwal28, 4147 AJ Asperen, 0647816845
 • Elar Lexmond, Nieuwe Rijksweg 142, 4128 BP Lexmond, 0347-341577, www.elarlexmond.nl
 • Intercamping, Breezijde 25, 4243 JN, Nieuwland, 0183-352430, www.intercamping.nl
 • Bron Schildersbedrijf, Zuiderlingedijk 127, 4211 BC Spijk Gem Lingewaal, 0183-512902
 • Bezoekboerderij "Het Achterhuis", Hoogeind 20a, 4143 LX Leerdam, 0345-619887, www.bezoekboerderij.nl
 • Het Span Moorkoppen, Nieuwstraat 61, 4141 CB Leerdam
 • Beco, Industrieterrein "De Biezen", De Limiet 18, 4131 NR Vianen, 0347-323100, www.beco-vianen.nl
 • Bouwbedrijf Keppel, Lingedijk 165, 4163 LJ Oosterwijk, 0345-682799, www.bouwbedrijfkeppel.nl
 • Weverwijk transport, container & afvalverwerking, Diefdijk 30, 4145 MJ Schoonrewoerd, 0345-641266, www.afvalcontainers.nu
 • Boval, Zadelmakerstraat 140, 1991 JE Velserbroek, 023-5201030, www.boval.nl
 • Willem's Hoeve, Hofkampseweg 1a, 4116 RM Buren
 • Afbouwbedrijf T. van Vuren, Hoogeind 3, 4143 LW Leerdam, 0645596149
 • Chrisel Clear Services, 06-30372723
 • Blitterswijk Suzuki, Dorpsstraat 55, 4145 KB Schoonrewoerd, 0345-641263, www.blitterswijksuzuki.nl
 • Loonbedrijf Smits, Hoogeind 26a, 4143 LX Leerdam, 0345-599897
 • Bouwbedrijf Van Wiggen, Lexmondsestraatweg 5, 4133 LA Vianen, 0347-371593, www.wiggen.nl
 • A.H. den Hartog & Zn. B.V., Overheicop 3, 4143 KW Leerdam, 0345-641272, www.ahdenhartog.nl
 • Havelaar BV, Techniekweg 4, 4143 HV Leerdam, 0345-613300, www.havelaarbv.nl
 • Perry 't Lam B.V., Middelkoop 45, 4245 TS Leerbroek, 0345-599204, www.perrytlam.nl
 • Benschop Speelplezier, Smalzijde 25B, 4243 JP Nieuwland
 • Van Eijck Autoschade, Meinte 20, 4153 XEBeesd, 0625007580
 • Steenplaza Lexmond, Nieuwe rijksweg 130, 4128 BP Lexmond, 0347-342150, www.fransdebruyn.nl
 • Den Hartog Riet, Recht van ter Leede 21, 4143 LN Leerdam
 • Juwelier Stift, Markt 4, 4141 BG Leerdam, 0345-615310, www.juwelierstift.nl
 • Jukebox Gallery B.V., Gildenstraat 32, 4143 HS Leerdam, 0345-511990, www.jukeboxgallery.com
 • Van Boven Kunststoffen, Schelluinsestraat 52, 4200 AC Gorinchem, 0183-633477, www.van-boven.com
 • Esman hoveniersbedrijf, Schaikseweg 50, 4143 HG Leerdam, 0345-632275, www.esmanhoveniers.nl
 • Weerschild, Lexmondsestraatweg 5, 4133 LA Vianen Ut, 0347-320701
 • Hans Rietveld agragisch advies, Energieweg 4-A, 4231 DJ Meerkerk, 0183-351000, www.hansrietveldagragischadvies.nl
 • StaBoN, Achterdijk 23, 4243TM Nieuwland